Korona królów

KSIĄŻĘ ŚWIDRYGIEŁŁO

Książe Bolesław Świdrygiełło, najmłodszy brat króla Władysława II Jagiełły. Syn Olgierda Giedyminowicza, wielkiego księcia litewskiego i Julianny Aleksandrowny. Dokładna data jego urodzin nie jest znana. Historycy podają, że przyszedł na świat między 1370 a 1376 r. Zmarł 10 lutego 1452 r.

Świdrygiełło przysparzał bardzo wielu problemów swemu najstarszemu bratu królowi Jagielle. Wielokrotnie dopuszczał się zdrady wobec Korony Polskiej i Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. Podejmował walkę z księciem Witoldem o tytuł. Sprzymierzał się z Krzyżakami i Księstwem Moskiewskim, aby objąć litewski tron książęcy. Jagiełło wybaczał mu zdrady i nadawał ziemie w okresach, kiedy ten był wierny Koronie. Świdrygiełło je tracił wobec kolejnych zdrad. Za jedną z nich, po porażce w wojnie w Witoldem i ujęciu przez brata, Jagiełło nie zgodził się na ukaranie Świdrygiełły śmiercią i uwięził na zamku w Krzemieńcu. Świdrygielle udało się jednak uciec i znów podjąć knowania przeciwko Jagielle i Witoldowi.

Jego historia była przeplatana okresami wierności i spiskowaniu przeciwko Koronie i Wielkiemu Księstwu. Ostatecznie w 1437 r. uznał zwierzchnictwo Królestwa Polskiego i syna Jagiełły Kazimierza Jagiellończyka. Nadano mu ziemię wołyńską. Tam, w zamku w Łucku, dożył swoich dni.