Korona królów

Nowa dynastia, nowi bohaterowie

Po śmierci Kazimierza Wielkiego królem Polski zostaje Jadwiga Andegaweńska. Na jej męża zostaje wybrany Jagiełło, syn Olgierda. To on dał początek nowej dynastii.